Η ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ επενδύει στη συνεχή εξέλιξή της, κατέχοντας όλες τις πιστοποιήσεις για:

  • ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

  • ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  • ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

  • Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με βάση τους κανονισμούς που ορίζονται από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία FIFA

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001
Πολιτική

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001
Πολιτική

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 45001
Πολιτική

Πιστοποίηση Βάση Προδιαγραφών FIFA

LABOSPORT