Ευθύνες Υπόχρεων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ευθύνες των εισαγωγέων, διακινητών, εμπόρων και τελικών χρηστών – κατόχων ελαστικών οχημάτων είναι οι εξής:

  1. Οι εισαγωγείς οφείλουν να συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) μεταχειρισμένων ελαστικών ή να οργανώνουν ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης είναι το ΣΣΕΔ Ecoelastika. Η συμμετοχή στο ΣΣΕΔ συνοδεύεται από την καταβολή χρηματικής εισφοράς για τα ελαστικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά.
  2. Οι διακινητές και οι τελικοί πωλητές ελαστικών υποχρεώνονται να διακινούν ελαστικά, οι εισαγωγείς των οποίων συμμετέχουν στην Ecoelastika και καταβάλλουν χρηματικές εισφορές γι’ αυτά.
  3. Τα καταστήματα βουλκανιζατέρ, όπου γίνεται η αλλαγή των παλαιών ελαστικών στα οχήματα, είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν τα παλαιά τους ελαστικά στην Ecoelastika.
  4. Οι κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα παραδίδουν στην Ecoelastika.

Νομοθεσία για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α` 13.2.2012)

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.

ΚΥΑ 29407/3508/16-12-2002

Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική ταφή των Αποβλήτων.

Νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση

N4819/23.07.2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

ΠΔ 109/2004

Μέτρα και Όροι για την Εναλλακτική Διαχείριση των Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων.

Υπουργικη Αποφαση 106157/04 (ΦΕΚ 1145Β/28-07-2004)

Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της Ecoelastika.

ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ Β’ 2454/09-08-2016)

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγια 2018/851/ΕΚ

Οδηγία 2018/851/ΕΚ, τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα

Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα αποβλητα